Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Liečba IVF s darovanými vajíčkami

Napriek veľmi vysokej úspešnosti liečby metódami asistovanej reprodukcie, nie všetkým párom sa podarí docieliť tehotenstvo pomocou vlastných zárodočných buniek. Tieto páry majú iba dve možnosti, ako si založiť rodinu – prijať darované vajíčko či spermie alebo podstúpiť dlhodobý a náročný proces adopcie. 

Naša klinika

  • Ponúka komplexný program darovania vajíčok (oocytov)

  • Disponuje rozsiahlou databázou darkyň, ktorá nám umožňuje vybrať vhodnú darkyňu bez čakacej doby

Špecializovaný tím lekárov a embryológov má dlhodobé skúsenosti v programe darovania oocytov a dosahuje úspešnosť otehotnenia 65- 70% na jeden liečebný cyklus.

Darovanie vajíčok patrí medzi veľmi úspešné metódy liečby neplodnosti. Vajíčka získané od anonymnej zdravej darkyne sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne a vzniknuté embryá následne prenesené do maternice príjemkyne- budúcej matky.

Liečba neplodnosti metódou darovania vajíčok je pre každý liečený pár veľmi náročná. Napriek tomu, že prináša veľkú emočnú a citovú záťaž, ponúka reálnu šancu mať deti aj tým párom, ktoré by bez jej využitia nemali žiadnu šancu.

Darovanie vajíčok prináša v porovnaní s adopciou okrem jasného genetického príspevku otca (50%) i možnosť ovplyvňovať výživu a spokojnosť svojho plodu už pred narodením. Rovnako skúsenosť s vlastným tehotenstvom od samého začiatku, pôrod a bezprostredná možnosť kojenia prináša pre dieťa, matku a celú rodinu jednoznačný benefit.

Darovanie vajíčok aj spermií je v Českej republike legálne, dobrovoľné, bezpečné a je založené na princípe anonymity medzi darcom (darkyňou) a príjemcami darovaných pohlavných buniek, a medzi darcom (darkyňou) a dieťaťom narodeným z darovaných pohlavných buniek.

Komu je darovanie určené:

  • Párom kde žena neprodukuje vlastné vajíčka.

Najčastejšie sa jedná o ženy, u ktorých nedošlo k vývoju vaječníkov alebo im boli oba vaječníky odstránené pri operácii. Rovnako ženy postihnuté predčasným zlyhaním funkcie vaječníkov potrebujú darované vajíčka.

  • Párom kde žena neprodukuje kvalitné vajíčka

Patria sem ženy, ktoré opakovane prekonali liečbu sterility metódami mimotelového oplodnenia a neboli získané kvalitné vajíčka alebo nevznikli kvalitné embryá. Tiež ženy, ktoré majú vyšší vek môžu produkovať vajíčka nižšej kvality, ktoré nie sú schopné oplodnenia alebo vzniknuté embryá sa nedokážu uhniezdiť v maternici.

  • Párom kde je žena prenášačkou dedičného ochorenia

U týchto žien bola genetickým vyšetrením zistená zmena chromozómov, ktorá by mohla byť prenesená na budúcich potomkov.

Riziká

Rovnako ako pri tehotenstvách vzniknutých pohlavným stykom alebo metódou IVF, je aj pri metóde darovania vajíčok 12- 15% tehotenstiev ukončených potratom. Okolo 20- 30% tehotenstiev je viacpočetných v závislosti na počte transferovaných embryí.

Výber darkyne

Darovanie vajíčok je v Českej republike anonymné, dobrovoľné a bezplatné. Naše darkyne sú mladé ženy do 34 rokov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené legislatívou Českej republiky, európskou taknivovou direktívou a prísne kritériá pre vyhľadávanie darkyň vajíčok (Guidelines for oocyte donation of The American Society of Reproductive Medicine, publikovaných v časopise Fertility and Sterility, Vol.77, No. 6, Suppl. 5, June 2002). U všetkých darkyň je vopred vykonané gynekologické, endokrinologické a genetické vyšetrenie a sú opakovane testované na prítomnosť pohlavne prenosných chorôb (HIV, Syphilis, žltačky, chlamýduie, cytomegalovírusy). Do programu darovania sú zaradené iba darkyne, ktoré všetky teito vyšetrenia absolvujú s negatívnym výsledkom.

Liečebný cyklus

Schéma liečebného cyklu s využitím darovaných vajíčok záleží na tom, či má alebo nemá príjemkyňa zachovaný menštruačný cyklus.

U pacientiek so zachovaným menštruačným cyklom

Pred zahájením cyklu je aplikovaná injekcia depotného GnRH analógu (Diphereline, Decapeptyl, Zoladex), ktorá má za úlohu neutralizovať vlastný hormonálny stav pacientky, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť liečbu. Injekcia pôsobí asi 3 týždne a potom je zahájené užívanie estrogénov. Po 12- 16 dňoch užívania je vykonaná ultrazvuková kontrola výšky sliznice maternice a pri priaznivom náleze je pacientka pripravená na embryotransfer. Takto vydrží pri užívaní estrogénov pripravená po dobu 6 týždňov.

U pacientiek bez zachovaného menštruačného cyklu

Je po vyvolaní menštruácie pomocou hormonálnych liekov zahájená príprava estrogénmi.

V priebehu prípravy sliznice maternice u príjemkyne je začatá synchronizácia a stimulácia darkyne. Po dozretí vajíčok vo vaječníkoch darkyne je vykonaný ich odber a získané vajíčka sú oplodnené spermiami manžela (možnosť použitia ako čerstvých tak zmrazených spermií). V deň získania vajíčok od darkyne začne príjemkyňa užívať tehotenské hormóny - gestagény (Utrogestan, Crinone), ktoré pripavia sliznicu v maternici na uhniezdenie embryí. Druhý deň po získaní vajíčok a ich oplodnení sa príjemkyňa telefonicky informuje o počte a kvalite vzniknutých embryí. Po 3- 6 dňoch kultivácie embryí je vykonaný embryotransfer jedného alebo dvoch embryí do maternice príjemkyne - budúcej matky. Ostávajúce kvalitné emrbyá je možné zamraziť v programe kryokonzervácie.

Po prenose embryí pokračuje príjemkyňa v užívaní estrogénov a gestagénov po dobu 10- 14 dní, kedy sa vykoná tehotenský test z krvi (hCG). Pri jeho pozitivite pokračuje v užívaní týchto hormónov po dobu nasledujúcich 2 mesiacov. Pri negativite tehotenského testu prestane pacientka užívať lieky a o ďalšom postupe sa poradí s lekárom.

Proces rozhodovania

Príjemkyne darovaných vajíčok väčšinou čelia mnohým obavám a trápi ich mnoho otázok, na ktoré by chceli poznať odpoveď.

Neváhajte požiadať o pomoc, iba tak dostanete takú pomoc, ktorú si želáte a ktorú potrebujete. Veľkou pomocou by pre Vás mohla byť konzultácia s osobou, ktorá programu darovania vajíčok rozumie, mohla by Vás podporiť vo Vašom rozhodnutí.

Problémami sa zaoberajte postupne, nesnažte sa ich vyriešiť všeky naraz. Vyriešeniu problému venujte dostatok času. Nemusíte mať stopercentnú istotu vo všetkých problémoch spojených s Vaším rozhodnutím, ale celkovo by ste mala byť v súlade s rozhodnutím, ktoré sa chystáte urobiť.

Starajte sa o seba, ale aj o svoje manželské súžitie, ktoré by malo byť dostatočne silné a stabilné, aby ste absolvovali zvolenú cestu a následne rodičovstvo.

Legislatíva Českej republiky

Zákon č. 373/2011 Zb., o špecifických zdravotníckych službách uvádza, že pre umelé oplodnenie ženy je možné použiť zárodočné bunky darované anonymným darcom - darkyňou. Anonymná darkyňa môže byť iba žena, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a neprekročila vek 35 rokov. Anonymná darkyňa nesmie byť osoba zbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.

Poskytovateľ, ktorý je oprávnený vykonávať metódy a postupy asistovanej reprodukcie, je povinný zaistiť zachovanie vzájomnej anonymity anonymnej darkyne a neplodného páru a anonymity anonymnej darkyne a dieťaťa narodeného z asistovanej reprodukcie.

Poskytovateľ, ktorý vykonal posúdenie zdravotnej spôsobilosti anonymnej darkyne je povinný údaje o zdravotnom stave darkyne uchovať po dobu 30 rokov od vykonaného umelého oplodnenia a na základe písomnej žiadosti poskytnúť neplodnému páru alebo zletilej osobe narodenej z asistovanej reprodukcie informáciu o zdravotnom stave anonymnej darkyne.

Za odber zárodočných buniek nevzniká darkyni nárok na finančnú ani inú úhradu. Poskytovateľ hradí anonymnej darkyni iba účelne, hospodárne a preukázateľne vynaložené výdaje spojené s darovaním zárodočných buniek.

Ak máte záujem o liečbu neplodnosti s darovanými vajíčkami, vyplňte formulár nižšie, alebo nás kontaktujte telefonicky.

 

 

  

Antispam

Nahoru