• Nachádzate sa tu:
 • O nás
 • Práva a povinnosti pacientov

Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Práva a povinnosti pacientov

Etický kódex "Práva pacientov" navrhla, po pripomienkovom konaní, definitívne formulovala a schválila Centrálna etická komisia Ministerstva zdravotníctva Českej republiky.
Tieto práva pacientov sú vyhlásené za platné od 25. februára 1992.

Práva pacientov:

 

 1. Pacient má právo na ohľaduplnú odbornú zdravotnícku starostlivosť, vykonávanú s porozumením kvalifikovanými pracovníkmi.
 2. Pacient má právo poznať meno lekára a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí ho ošetrujú. Má právo žiadať súkromie a služby primerané možnostiam ústavu, ako aj možnosť denne sa stretávať s členmi svojej rodiny či s priateľmi. Obmedzenie takýmto spôsobom (tzv. kontinuálnych) návštev, môže byť vykonané iba zo závažných dôvodov.
 3. Pacient má právo získať od svojho lekára údaje potrebné k tomu, aby mohol pred zahájením každého ďalšieho nového diagnostického a terapeutického postupu zasvätene rozhodnúť, či s ním súhlasí. Mimo prípadov akútneho ohrozenia má byť informovaný o prípadných rizikách, ktoré sú s uvedeným postupom spojené. Pokiaľ existuje viacero alternatívnych postupov alebo pokiaľ pacient vyžaduje informácie o liečebných alternatívach, má na zoznámenie s nimi právo. Má tiež právo poznať mená osôb, ktoré sa na nich zúčastnia.
 4. Pacient má v rozsahu, ktorý povoluje zákon, právo odmietnuť liečbu a má byť súčasne informovaný o zdravotných dôsledkoch takého rozhodnutia. V priebehu ambulantného aj nemocničného vyšetrenia, ošetrenia i liečby, má pacient právo na to, aby boli v súvislosti s programom liečby brané maximálne ohľady na jeho súkromie a stud. Rozbory jeho prípadu, konzultácie, vyšetrenia a liečba je vecou dôvernou a musí byť vykonávaná diskrétne. Prítomnosť osôb, ktoré sa na liečbe priamo nezúčastňujú, musí odsúhlasiť chorý, a to aj vo fakultnom zariadení, pokiaľ by tieto osoby chorý sám nevybral.
 5. Pacient má právo očakávať, že všetky správy a záznamy týkajúce sa jeho liečby sú považované za dôverné. Ochrana informácií o chorom musí byť zaistená aj v prípadoch počítačového spracovania.
 6. Pacient má právo očakávať, že nemocnica musí podľa svojich možností primeraným spôsobom vyhovieť pacientovim žiadostiam o poskytnutie starostlivosti v miere odpovedajúcej povahe ochorenia. Ak je to nutné, môže byť pacient predaný inému liečebnému ústavu, prípadne tam prevezený potom, keď mu bolo poskytnuté úplné zdôvodnenie a informácie o nevyhnutnosti tohto predania a ostatných alternatívach, ktoré pri tom existujú. Inštitúcia, ktorá má chorého prevziať do svojej starostlivosti, musí preloženie najprv schváliť.
 7. Pacient má právo očakávať, že jeho liečba bude vedená s primeranou kontinuitou. Má právo vedieť dopredu, akí lekári, v akých ordinančných hodinách a na akom mieste mu sú k dispozícii. Po prepustení má právo očakávať, že nemocnica určí postup, ktorým bude jeho lekár pokračovať v informáciách o tom, aká bude jeho ďalšia starostlivosť.
 8. Pacient má právo na podrobné a jemu zrozumiteľné vysvetlenie v prípade, že sa lekár rozhodol k neštandardnému postupu alebo experimentu. Písomný vedomý súhlas chorého je podmienkou na zahájenie neterapeutického aj terapeutického výskumu. pacient môže kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu z experimentu odstúpiť, pokiaľ bol poučený o prípadných zdravotných dôsledkoch takého rozhodnutia.
 9. Chorý v závere života má právo na citlivú starostlivosť všetkých zdravotníkov, ktorí musia rešpektovať jeho priania, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s platnými zákonmi. Pacient má právo a povinnosť poznať a riadiť sa platným poriadkom zdravotníckej inštitúcie, kde sa lieči (tzv. nemocničný poriadok). Pacient bude mať právo kontrolovať svoj účet a vyžadovať odôvodnenie jeho položiek bez ohľadu na to, kým je účet platený.

 

Povinnosti pacientov v súlade so zákonom č. 372/2011 Sb., o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania (zákon o zdravotných službách)

 1. Pacient je pri poskytovaní zdravotných služieb povinný:
  a) dodržiavať navrhnutý individuálny liečebný postup, pokiaľ s poskytovaním zdravotných služieb vyslovil súhlas,
  b) riadiť sa vnútornými predpismi kliniky,
  c) uhradiť poskyotvateľovi cenu poskytnutých zdravotných služieb nehradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia alebo iných zdrojov, ktoré mu boli poskytnuté s jeho súhlasom,
  d) pravdivo informovať ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka o doterajšom vývoji zdravotného stavu, vrátane informácií o infekčných a prenosných chorobách, o zdravotných službách poskytovaných inými poskytovateľmi, o užívaní liečivých prípravkov, vrátane užívania návykových látok a ďalších skutočnostiach podstatných pre poskytovanie zdravotných služieb,
  e) nepoužívať v priebehu hospitalizácie alkohol alebo iné návykové látky a podrobiť sa  na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára v odôvodnených prípadoch vyšetreniu za účelom preukázania, či je alebo nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
 2. Povinnosti podľa písmena c) a d) náležia zákonnému zástupcovi pacienta. Zákonný zástupca pacienta je povinný vytvoriť podmienky pre splnenie povinností pacienta.
 3. Pacient, zákonný zástupca pacienta, osoba určená pacientom, osoba blízka pacientovi alebo osoba zo spoločnej domácnosti sú povinní preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom, ak o to poskytovateľ alebo zdravontícky pracovník, ktorého prostredníctvom poskytovateľ poskytuje pacientovi zdravotné služby, požiada. Povinnosť preukázať sa občianskym preukazom má tiež osoba, ktorá uplatňuje podľa tohto zákona alebo iného právneho predpisu právo na informácie o zdravotnom stave pacienta, a osoba, ktorá hodlá hospitalizovaného pacienta navštíviť a nie je osobou podľa vety prvej. Ak ide o cudzinca, totožnosť sa preukazuje cestovným dokladom alebo iným preukazom totožnosti. Ak má zdravotnícky pracovník pochybnosť, či ide o osobu blízku, overí osoba blízka túto skutočnosť čestným prehlásením, v ktorom uvedie svoje kontaktné údaje a číslo preukazu totožnosti; čestné prehlásenie je súčasťou zdravotníckej dokumentácie.
 4. Ak pacient alebo zákonný zástupca pacienta odmietne preukázanie totožnosti, môže poskytovateľ alebo zdravotnícky pracovník odmietnuť poskytnutie zdravotnej služby, ak nejde o pacienta, ktorému je potrebné poskytnuť neodkladnú starostlivosť. Ak odmietne preukázanie totožnosti iná osoba uvedená v bode 3., môže poskytovateľ alebo zdravotnícky pracovník odmnietnuť tejto osobe poskytnutie požadovanej súčinnosti. To neplatí, ak pacient potvrdí totožnosť osoby.

 

Nahoru