• Nachádzate sa tu:
  • O nás
  • Vnútorný predpis kliniky

Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Vnútorný predpis kliniky

Vnútorný predpis kliniky

 

Vážení, vítame Vás na Klinike reprodukčnej medicíny a gynekológie Zlín. Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili tým, že ste si vybrali našu kliniku a zverili sa do našej starostlivosti. Naším cieľom je navodiť v priebehu liečby príjemnú atmosféru, dôveru a osobným prístupom minimalizovať Váš stres a obavy z liečby. Vaše zdravie je pre nás tou najcennejšou hodnotou, a preto Vám poskytneme starostliovsť na najvyššej odbornej úrovni, s pomocou využitia moderných technológií a poznatkov súčasnej lekárskej vedy.

Váš pozitívny, súhlasný a aktívny prístup k liečbe, dôvera v schopnosti našich lekárov, sestier a pracovníkov  embryologického laboratória a úzka spolupráca s nimi, rovnako ako dodržiavanie tohto Vnútorného predpisu nám pomôže k tomu, aby Vaša liečba bola efektívna a úspešná.

Počas celej doby liečby sa o Vás bude starať tím vysoko špecializovaných profesne vzdelaných zdravotníckych pracovníkov vedený ošetrujúcim lekárom, ktorý určuje optimálny diagnostikcý liečebný postup. Máte právo byť zrozumiteľne oboznámení so svojim zdravotným stavom a získať informácie o všetkých dostupných možnostiach vyšetrenia a liečby. Dbajte na rady a pokyny ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.

Zdravotnícke zariadenie, ktoré si pacient zvolil, môže odmietnuť prijať pacienta do starostlivosti, pokiaľ by prijatím pacienta bolo prekročené únosné pracovné zaťaženie zariadenia alebo jeho prijatiu bránia prevádzkové dôvody, personálne zabezpečenie alebo technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia.

Zdravotnícke zariadenie môže ukončiť starostlivosť o pacienta na základe toho, že preukázateľne predá pacienta s jeho súhlasom do starostlivosti iného poskytovateľa, alebo odznejú dôvody pre poskytovanie zdravotných služieb. Ďalej môže ukončiť starostlivosť, pokiaľ pacient vysloví nesúhlas s poskytovaním všetkých zdravotných služieb, pacient závažným spôsobom obmedzuje práva ostatných pacientov, úmyselne sústavne nedodržuje navrhnutý individuálny liečebný postup, pokiaľ s poskytovaním zdravotných služieb nevyslovil súhlas, alebo sa neriadi vnútorným predpisom a jeho správanie nie je spôsobené zdravotným stavom, prestal poskytovať súčinnosť nevyhnutnú pre ďalšie poskytovanie zdravotných služieb.  Ukončením starostlivosti nesmie v žiadnom prípade dôjsť ku bezprostrednému ohrozeniu života alebo vážnemu poškodeniu zdravia pacienta.

Zdravotnícky pracovník má právo neposkytnúť zdravotné služby v prípade, že by došlo pri jej poskytovaní k priamemu ohrozeniu jeho života alebo vážnemu ohrozeniu jeho zdravia.

Zdravotnícky pracovník môže odmietnuť poskytnutie zdravotných služieb pacientovi v prípade, že by ich poskytnutie odporovalo jeho svedomiu alebo náboženskému vyznaniu. V tomto prípade Vám bude poskytnutá adekvátna starostlivosť iným zdravotníckym pracovníkom. Ak nemôže klinika zaistiť iného zdravotníckeho pracovníka, zaistí Vám zdravotnícke zariadenie, ktoré Vám zdravotné služby poskytne, pokiaľ zaistenie iného zdravotníckeho poskytovateľa neodmietnete. Zdravotnícky pracovník nemôže odmietnuť  poskytnutie zdravotných služieb pacientovi z dôvodov vyššie uvedených, pokiaľ by odmietnutím starostlivosti došlo ku ohrozeniu života pacienta alebo k vážnemu ohrozeniu jeho zdravia.

Naša klnika Vám zaručuje dôveru a ochranu všetkých Vašich osobných údajov. Liečba bude realizovaná diskrétne s maximálnymi ohľadmi na Vaše súkromie.

Informácie o vašom zdravotnom stave sú lekárom zdelované iba osobám, ktoré sami písomne poveríte. S ohľadom na povinnú mlčanlivosť preto včas určite, komu môže byť táto informácia zdelená.

Pred návštevou ambulanice či prijatím na výkon na operačnom sále prosím predložte bez vyzvania občiansky preukaz na overenie vašej totožnosti a preukaz vašej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa nám uhradí náklady spojené s Vašou liečbou. Pacient je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu poskytnutých zdravotných služieb nehradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia. Samoplatcom bude zdravotná starostlivosť poskytnutá na základe ich žiadosti a súhlasu, a v súlade s platným cenníkom kliniky. Našim cieľom je minimalizovať finančné zaťaženie pacienta a stanoviť ceny zrozumiteľne a jednoznačne, aby bolo možné predvídať konečné náklady. Všetky platby musia byť vykonané v súlade s podmienkami, ktoré sú stanovené v jednotlivých poučeniach o liečbe, spravidla najneskôr v deň výkonu a to pred jeho vykonaním, inak výkon nemôže byť vykonaný. O výnimkách rozhoduje riaditeľ kliniky. Platby sú realizované vo všedných dňoch na finančnom oddelení, cez víkendy na recepcii kliniky. Klinika prijíma hotovosť (CZK, EUR, USD) a platobné karty (American Express, VISA, VISA ELECTRON, V PAY, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, Diners Club Int., DISCOVER).

Pri vstupe do ambulancie nenechávajte svoje veci v čakárni, vezmite si ich so sebou, v ordinácii je vyhradené miesto na ich uloženie. Za odložené veci nezodpovedáme. Väčšie peňažné čiastky a ostatné cenné veci (napr. predmety z drahých kovov, platobné karty, atď) si so sebou neberte, najmä pri pobyte na dennom stacionári. V prípade potreby ich uložte do trezoru na recepcii. Recepčná Vám dá "Doklad o prevzatí cenností do úschovy", ktorý pri odchode z kliniky predložíte a cennosti Vám budú vydané. Iba s týmto dokladom môžete následne uplatňovať  voči klinike nárok na náhradu prípadnej straty.

Pred vstupom na denný stacionár počkajte na príchod sestry, ktorá Vás odvedie na lôžko. Predajte setre všetky dokumenty a prehlásenia spojené so zákrokom. Počas celej doby sa riaďte pokynmi zdravotníckych pracovníkov kliniky. Svoje veci si odložte do skrine, ktorá je vybavená kľúčom. Kľúč si môžete pripnúť na nočnú košeľu. Na pobyt na dennom stacionári použijte svoje vlastné prádlo (nočná košeľa, prezúvky). Výmenu posteľného prádla vykonávame po každom pacientovi. V prípade nevoľnosti opakovane zvoňte na červené tlačítko domáceho telefónu, ktorý je umiestnený za lôžkom a počkajte na príchod sestry.

Udržiavajte prosím čistotu v celom areály kliniky, zariadenia zanechávajte tak čisté, ako si ich sami prajete mať. Informujte prosím recepčnú, pokiaľ zistíte, že niektorá miestnosť  je nepoužiteľná (znečistenie, chýba uterák, toaletný papier). Odpadky vhadzujte iba do košov na to určených a označených. Nemanipulujte s vodárenským, svetelným a signalizačným zariadením vrátane rozvodov medicínskeho plynu. V záujme vlastnej ochrany dodržujte osobnú hygienu a dbajte na doporučenia zdravotníckeho presonálu.

Pri pobyte na klinike dodržujte obvyklé spoločenské konvencie. Berte ohľad na súkromie a práva ostatných pacientov. Vedenie kliniky priebežne monitoruje spokojnosť klientov s jej službami a je k dispozícii pri riešení Vašich námetov, pripomienok a sťažností.

V prípade zistenia požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti, prosím, nahláste zistenú skutočnosť personálu kliniky a ďalej sa riaďte pokynmi zamestnancov.

Tento Vnútorný predpis Klinky reprodukčnej medicíny a gynekológie je platný a účinný od 1. 11. 2012. Súčasťou vnútroného predpisu je Zoznam práv a povinností pacienta. Nerešpektovanie Vnútorného predpisu môže viesť ku predčasnému ukončeniu liečby.

 

Prajeme Vám veľa šťastia pri Vašej liečbe.

 

Nahoru